Hyppää sisältöön

5.2Kierrätysmaiden käyttö viherrakentamisessa

Kuva: Mustikkamaan rantaniitty. © Raisa Ranta

Eteneminen

 • Odottaa toteutusta
 • Suunniteltavana
 • Toteutuksessa
 • Valmistunut
Etenee suunnitellusti
Lisäämme viherrakentamisessa alueen omien tai kierrätettyjen maa-ainesten käyttöä.

Kuvaus

Helsingin yleisillä alueilla tapahtuvissa rakennushankkeissa, ennen muun rakentamisen aloittamista, otetaan talteen kierrätyskelpoiset pintamaat lajittevan kaivuun menetelmällä. Pintamaat voidaan joko käyttää samassa hankkeessa kohteen maisemointiin tai ne viedään Talin tai Kivikon kierrätysmaa-asemille, jossa niitä käytetään kierrätyskasvualustojen valmistamiseen. Kierrätysmaa-asemilla maat seulotaan ja niihin voidaan sekoittaa yleisten alueiden viherjätteestä valmistettua kompostia, mikäli halutaan valmistaa ravinteikkaampaa kasvualustaa esim. nurmikoille. Kierrätyskasvualustoja käytetään katu- ja puistoalueiden viherrakentamisessa mm. niittyjen, nurmikoiden ja nurmikolle istutettavien puiden kasvualustoina. Kuorittua metsämaata voidaan käyttää sellaisenaan esim. ulkoilureittien rakentamisessa polun reunojen viimeistelyyn tai meluvallien maisemointiin.

Työhön liittyy myös muiden kasvualustoissa käytettävien kierrätysmateriaalien käytön kehittämistä (biohiili, komposti, makkilanta, kierrätyssepelit ja hiekat jne)

Kuvaus toimenpideohjelmassa

Lisäämme viherrakentamisessa alueen omien tai kierrätettyjen maa-ainesten käyttöä.
(Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021-2028 mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  2023 Rakennetaan biohiilipilotit, joissa käytetään Helsingin viherjätteistä tehtyä biohiiltä.

  Rakennetaan biohillipilotit, joissa käytetään Helsingin viherjätteistä tehtyä biohiiltä. Biohiiltä tehtiin 2022 koe-erät ruokosilpusta, risu/viherjätteestä ja hakkeesta HSY:n pilottipyrolyysilaitoksella. Istutukset biohiilikasvualustaan toteutetaan 2023 ja aloitetaan niiden kasvun seuranta. Kunkin pilotin yhteyteen tehdään verrokkirakenne.

 • Tehtävä31.12.2023

  2023 Jatketaan ja laajennetaan kierrätyskasvualustojen käyttöä ja kehitetään toimintaa

 • Tehtävä31.12.2023

  2023 Selvitetään muidenkin raaka-aineiden kuin kuoritun pintamaan käyttöä kierrätyskasvualusttuotteiden osana

  Selvitetään muidenkin raaka-aineiden kuin kuoritun pintamaan käyttöä kierrätyskasvualusttuotteiden osana: esim. käytetyn hiekoitushiekan, leikkihiekan, betonimurskeen ja kivennäimaa-ainesten käyttöä kierrätyskasvualustoissa

 • Tehtävä31.12.2023

  2023 Tehdään kierrätyskasvualustoille rakennettujen viherrakennuskohteiden pitkä-aikaista seurantaa

  Marraskuussa 2022 käynnistettiin monivuotinen hanke yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa, jossa seurataan neljää Helsingissä eri vuosina kierrätyskasvualostoille toteutettua kohdetta: Alakivenpuisto, Ida Ahlbergin puisto, Pukinmäen rantapuisto ja Raide-Jokerin niitty- ja nurmialueita Oulunkylässä sekä Vantaalla sijaitsevia kohteita. Seurantaa tehdään vuosina 2023-2026.

 • Tehtävä31.12.2023

  2023 kehitetään valtakunnallista kompostituotteiden laatuluokitusta ja laaditaan tuotekortit kompostituotteista

  UUMA 4, Uusiomaiden hyötykäyttö -hankeen osa-alueen 5 Kierrätyskasvualustat osana kehitetään valtakunnallista kompostituotteiden laatuluokitusta ja laaditaan tuotekortit kompostituotteista ja kompostointitavoista.

 • Tehtävä31.12.2023

  2023 Selvitetään Helsingin kuivakäymälöiden makkilannan ympäristöystävällisin käsittelytapa

  Tehdään selvitys siitä, mikä on Helsingin kuivakäymälöistä syntyvän makkilannan ympäristöystävällisin käsittelytapa huomioiden hiilijalanjälki kuljetuksineen ja käsittelyineen sekä ravinteiden hyötykäyttö. Tietoa hyödynnetään jatkossa kuivakäymäläjätteen käsittelyssä.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  2022 Ohjeet ja koulutukset

  Järjestetään lisää koulutusta kierrätyskasvualustojen käytöstä ja jaetaan kokemuksia toteutetuista kohteista

  • Järjestettiin koulutusta tammikuussa 2022 vuosisopimuskonsulteille ja suunnittelun tilaajille sekä erillinen koulutus rakennuttajille ja rakentajille sekä valvojille. Huhtikuussa 2022 pidettiin koulutus Kaupunkiympäristön toimialan työntekijöille.

  Tehdään toimintaohje/tsekkilista pintamaiden kierrätyksestä hankkeissa.

  • Tehty tsekkilista, joka palvelee suunnittelua, rakennuttamista ja rakentamista. Ohje on käytössä ja löytyy muiden kierrätyskasvualustaohjeiden joukosta projektipankista

  Viimeistellään Staran kierrätyskasvualustojen tuotekortit.

  • Kortit on viimeistelty, valmiit ja käytössä. Löytyvät muiden kierrätyskasvualustaohjeiden joukosta projektipankista ja Ohjeita suunnittelijoille -verkkosivulta

  Huomioidaan suunnitelmissa kaivamattomien maiden periaatetta entistä paremmin.

  • Suunnitelmissa on huomioitu kaivamattoman maan periaatetta ja suunniteltu istutuksia olevaan maahan, erityisesti puiden maisemointitaimia käyttäen. Esimerkkinä Raide-Jokerin puistoalueet mm. Lampuotilanpuisto
 • Tehty31.12.2022

  2022 Lisätään Staran kierrätyskasvualustojen käyttöä viherrakentamisessa

  Monipuolistetaan kierrätyskasvualustojen käyttökohteita tavallisiin puistoihin ja katuviheralueille Raide-Jokerin lisäksi.

  • Raide-Jokeri on käyttänyt vuonna 2022 katuvihreään ja puistoihin 5300 m3 kierrätyskasvualustoja. Puistoihin muissa hankkeissa kuin Raide-Jokerissa on käytetty vajaa 1000 m3. Lisäksi kierrätyskasvualustoja on käytetty muille kaduille ja Kapa-hankkeeseen 850 m3 ja Vuosaarenhuipun maisemointiin vaikeasti hyödynnettäviä tuotteita kuten seulaylitettä 4000 m3.
  • Puistojen suunnitelmiin on lisätty kierrätysmaiden käyttöä nurmialueille ja niityille. Esimerkkikohteita tulevasta rakentamisesta, jossa ensi vuonna hyödynnetään vuonna 2022 suunnitelmissa määriteltyjä kierrätyskasvualustoja: Leikkipuisto Vähätupa, Leikkipuisto Maunula ja Mätäjokilaakson kaupunkipuisto.

  Lisätään Staran muiden kierrätyskasvualustatuotteiden käyttöä kuin niityn kasvualusta ja metsänpohja. Niityn kasvualustan ja metsänpohjan käyttö on jo täydellistä: kaikki kierrätysmaa-asemille tuotava maa käytetään.

  • Suunnitelmiin on lisätty erityisesti kierrätyskasvualustan käyttöä nurmikoissa ja nurmikolle istutettavilla puissa. Nyt suunnitelmiin merkityt nurmikkokohteet toteutetaan lähivuosina. Esimerkkinä yllä mainitut puistokohteet sekä suurena ratahankkeena Kruunusillat (mm. Koirasaarentien välikaistojen puuistutukset).
 • Tehty31.12.2022

  2022 Selvitykset, pilotit ja tutkimushankkeet

  Käynnistetään CNCA (Carbon Neutral Cities Alliance) -biohiilihankkeeseen sisältyvä Helsingin hanke, jossa selvitetään mm. kaupungin viherjätteen käyttöä biohiilen tuotannossa HSY:n pilottipyrolyysilaitoksella ja etsitään pilottikohteita biohiilen käyttöön.

  • Hanke on käynnissä. Koe-eriä kaupungin viherjätteestä on pyrolysoitu HSY:n pilottilaitoksella. Koe-erissä on käytetty järviruon leikkuutähdettä, haketta ja kitkentä yms viherjätettä. Niiden käytön pilotointiin kasvualustoissa erityppisille istutuksille on valittu paikat ja laadittu suunnitelmia toteutuksesta ja seurannasta. Pilotti-istutukset biohiilikasvualustoille toteutetaan 2023. Kohteina ovat mm. perennaistutukset Työpajankadulla, viherraidejakso Kruunusillat-pikaraitiotiehankkeessa, jalkapallonurmi Siltamäen liikuntapuistossa ja olemassa olevan nurmialueen parannus kantakaupungissa sekä tammien juuristoalueen parannus Vaasanpuistikossa.
  • Tehtiin selvitys Helsingin yleisillä alueilla syntyvän viherjätteen määrästä ja käyttökohteista

  Lisätään toteutettujen kohteiden pitkäaikaista seurantaa ylläpidon näkökulmasta.

  • Marraskuussa 2022 käynnistettiin monivuotinen hanke yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa, jossa seurataan neljää Helsingissä eri vuosina kierrätyskasvualostoille toteutettua kohdetta: Alakivenpuisto, Ida Ahlbergin puisto, Pukinmäen rantapuisto ja Raide-Jokerin niitty- ja nurmialueita Oulunkylässä sekä Vantaalla sijaitsevia kohteita. Seurantaa tehdään vuosina 2023-2026.

  Hankitaan lisätietoa ja kokemuksia vieraslajijätteen ja vieraslajipitoisten maa-ainesten käytöstä/hävittämisestä paikan päällä.

  • Syksyllä 2022 valmistui haitallisten vieraslajien torjunnan priorisointisuunnitelma ja lajikohtaiset ohjekortit, joissa paikan päällä tapahtuva torjunta on yleensä ensisijaisena vaihtoehtona. Järjestetty koulutusta suunnittelijoille priorisointisuunnitelman ja korttien käytöstä. Toteutukseen päästään laajamittaisemmin vuonna 2023 kun uudet ohjeet saadaan käyttöön.

  Jatketaan pintamaiden näytteenoton pilotointia ja tulosten hyödyntämisen opettelua.

  • Näytteenoton pilotointia on jatkettu 2022

  Tehdään vieraslajikartoitukset yhteishankintana teettämistä ja muutetaan viimevuotinen pilotti normaalikäytännöksi.

  • Kartoitukset on teetetty kaikista suunnitteluun menevistä puistoista, joissa voidaan olettaa olevan vieraslajeja. Kartoitustulokset näkyvät karttapalvelu Vipusessa ja ne on toimitettu suunnittelijoiden käyttöön paikkatietomuodossa. Kunnossapito voi hyödyntää tietoja Mobile Noten avulla. On sovittu pilotin muuttamisesta normaalikäytännöksi.
 • Tehty31.12.2021

  2021 Kehitetään Staran kierrätyskasvualustatuotannon taloudellista kannattavuutta

  Tehostettiin Kivikon ja talin kierrätysmaa-asemien taloudellisen kannattavuuden seurantaa

 • Tehty31.12.2021

  2021 Ohjeet ja koulutukset

  Yhtenäistettiin Kivikon ja Talin kierrätyskasvualustojen tuotekortit selkeäksi Staran kierrätyskasvualusta tuotekortistoksi

  Selkiytettiin ja lisättiin KAMUn työselostuksen mallipohjaan kierrätysmaiden käyttöä ja maa-ainesten talteenottoa koskevaa ohjeistusta.

  Tehtiin mallityöselostus koskien kierrätysmailla toteutettujen viherrakenteiden rakentamisen aikaista ja takuuajan hoitoa

  Järjestettiin koulutusta puisto- ja viheralueyksikön suunnitteluttajille maaliskuussa. Järjestettiin liikennesuunnitteluyksikölle ja suunnittelukonsulteille, valvojille ja rakentajille kesäkuussa koulutus koskien kierrätysmaiden hyötykäyttöä.

 • Tehty31.12.2021

  2021 Viedään kaikki kelpaava pintamaa Kivikon ja Talin kierrätysmaa-asemille kierrätyskasvualustojen raaka-aineeksi

  Staran hankkeissa vietiin kelpaava pintamaa Kivikon ja Talin kierrätysmaa-asemille kierrätyskasvualustojen raaka-aineeksi.

 • Tehty31.12.2021

  2021 Selvitykset, pilotit ja tutkimushankkeet

  • Puistojen suunnittelua ja puistoissa olevien pintamaiden hyödyntämistä varten teetettiin kaikista puistoista, joissa epäiltiin vieraslajeja, vieraslajikartoitukset yhteishankintana ja tuloksia hyödynnettiin suunnittelussa.
  • Kansallinen UUMA 4 -hanke (=Uusiomaarakentaminen), osio 5 ’Kierrätyskasvualustat’ https://www.uusiomaarakentaminen.fi/: Hanke käynnistyi 2021 ja jatkuu 2023, Helsingin edustaja toimii puheenjohtajana. Työssä kehitetään kansallista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kehitetään mm. kompostien laatuluokitusta ja tehdään visuaalinen ohje kierrätyskasvualustojen käytön seurannan visuaalista raportointia varten.
  • Pilotoitiin pintamaiden näytteenottoa ja tulosten hyödyntämistä suunnittelussa.
 • Tehty31.12.2021

  2021: Lisätään Staran kierrätyskasvualustojen käyttöä viherrakentamisessa

  Staran kierrätyskasvualustojen käyttöä lisättiin viherrakentamisessa. Pääkohteena oli Raide-Jokeri, johon meni erityisesti niittyjen kasvualustoja

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Tietoja päivitetty 28.04.2023